S Laudatom kroz korizmu - 8.4.2014.

Dragi prijatelji, čitatelji i podupiratelji portala Laudato.hr. Kao i kroz došašće, tako i kroz ovu korizmu želimo vam pomoći u vašem vjerničkom životu u ovom svetom vremenu. Ovaj puta predlažemo vam zajedničko čitanje odabranih dijelova Katekizma Katoličke crkve dok ćemo petkom objavljivati tekstove Križnoga puta različitih autora.
Autor: Administrator utorak, 08. travnja 2014. u 08:03

Dragi prijatelji, čitatelji i podupiratelji portala Laudato.hr. Kao i kroz došašće, tako i kroz ovu korizmu želimo vam pomoći u vašem vjerničkom životu u ovom svetom vremenu. Ovaj puta predlažemo vam zajedničko čitanje odabranih dijelova Katekizma Katoličke Crkve.
 ODABRANI DIJELOVI KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE:

Crkva - Tijelo Kristovo

CRKVA JE ZAJEDNIŠTVO S ISUSOM

787 Isus je od početka učenike pridružio svom životu; objavio im je tajnu kraljevstva;ndao im udjela u svojem poslanju, u svojoj radosti u svom trpljenju. Isus govori o još intimnijem zajedništvu između njega i onih koji budu išli za njim: "Ostanite u meni i ja u vama (...). Ja sam trs, vi loze" (Iv 15,4-5). On najavljuje tajanstveno i stvarno zajedništvo između svoga vlastitog tijela i našega: "Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu" (Iv 6,56).
788 Kad im je njegova vidljiva prisutnost bila uzeta, Isus nije učenike ostavio kao siročad. Obećao im je da će ostati s njima do svršetka vremena i poslao im je svoga Duha. Time je zajedništvo s Isusom postalo, u nekom smislu, intenzivnije: "Dajući svoga Duha, On svoju braću, sazvanu iz svih naroda, na otajstven način sastavlja kao svoje tijelo".
789 Usporedba Crkve s tijelom osvjetljuje intimnu vezu između Crkve i Krista. Ona nije tek okupljena oko njega; ona je ujedinjena u njemu, u njegovu Tijelu. Ovdje treba jače istaknuti tri vidika Crkve - Tijela Kristova: jedinstvo svih udova međusobno po sjedinjenju s Kristom; Krist, Glava Tijela; Crkva, Zaručnica Kristova.

"SAMO JEDNO TIJELO"

790 Vjernici koji odgovore na Božju riječ i postanu udovima Tijela Kristova, bivaju usko s Kristom sjedinjeni: "U tom se tijelu Kristov život izlijeva na vjernike, koji se po sakramentima otajstvenim ali zbiljskim načinom sjedinjuju s trpećim i proslavljenim Kristom". To napose vrijedi za krštenje po kojemu smo sjedinjeni sa smrću i uskrsnućem Kristovim, i za euharistiju po kojoj, "uzimajući stvarno udjela u Kristovu tijelu, bivamo uzdignuti u zajedništvo s Njime i među sobom".
791 Jedinstvo tijela ne dokida različitosti udova: "U izgradnji Kristova tijela postoji raznolikost udova i službâ. Jedan je Duh, koji na korist Crkve dijeli različite darove po svom bogatstvu i potrebama službâ." Jedinstvo otajstvenoga tijela stvara i potiče među vjernicima ljubav: "Ako jedan ud nešto trpi, s njim trpe i svi udovi; ili, ako je počašćen jedan ud, s njim se raduju svi udovi." I napokon, jedinstvo otajstvenog tijela prevladava sve ljudske podijeljenosti: "Koji ste god u Krista kršteni, Kristom ste se zaodjenuli. Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu" (Gal 3,27-28).

"KRIST JE GLAVA TOGA TIJELA"

792 Krist je "Glava Tijela, Crkve" (Kol 1,18). On je Počelo stvaranja i otkupljenja. Uzdignut u Očevu slavu, "on u svemu ima prvenstvo" (Kol 1,18), navlastito nad Crkvom, po kojoj svoje kraljevanje proširuje na sve stvari.
793 On nas sjedinjuje sa svojim Vazmom: svi se udovi moraju truditi da mu budu slični "sve dok se Krist u njima ne oblikuje" (Gal 4,19). "Zato smo uzeti u otajstva njegova života (...), pridružujemo se njegovim mukama kao tijelo Glavi, s njime trpimo da budemo s njim i proslavljeni".
794 On skrbi za naš rast: da bi učinio da rastemo prema njemu, našoj Glavi, u svojem Tijelu, Crkvi, Krist raspoređuje darove i službe po kojima se međusobno pomažemo na putu spasenja.
795 Krist i Crkva jesu, dakle, "čitav Krist" [Christus totus]. Crkva je s Kristom jedno. Sveci imaju vrlo živu svijest toga jedinstva:
Čestitajmo si, dakle, i zahvalimo za ono što smo postali ne samo kršćani, nego sâm Krist. Razumijete li, braćo, koju nam je milost Bog učinio darujući nam Krista kao Glavu? Divite se i radujte se: postali smo Krist. Ako je on Glava a mi udovi, čitav čovjek jest on i mi (...) Punina Krista je dakle, Glava i udovi. Što znači Glava i udovi? Krist i Crkva.
Naš se Otkupitelj pokazao kao jedna osoba sa svetom Crkvom koju je uzeo.
Glava i udovi jesu kao jedna otajstvena osoba.
Jedna riječ svete Ivane Arške pred sucima sažima vjeru svetih učitelja te izražava zdrav kršćanski osjećaj: "Po mom mišljenju, Isus Krist i Crkva jesu jedno, i ne treba od toga praviti poteškoću". [217]

CRKVA JE ZARUČNICA KRISTOVA

796 Jedinstvo Krista i Crkve, Glave i udova Tijela, uključuje i razlikovanje obiju stvarnosti u osobnom odnosu. Taj je vidik često izražen slikom zaručnika i zaručnice. Tema Krista, Zaručnika Crkve, bila je od proroka pripravljena i od Ivana Krstitelja naviještena. Gospodin se sâm označio "Zaručnikom" (Mk 2,19). Apostol predstavlja Crkvu i svakog vjernika, tj. ud njegova Tijela, kao Zaručnicu, "zaručenu" Kristu Gospodinu, da s njim bude samo jedan Duh. Ona je neokaljana Zaručnica neokaljanog Jaganjca; koju je Krist ljubio, za koju je sebe predao "da je posveti" (Ef 5,26), koju je vječnim savezom sebi pridružio i o kojoj se ne prestaje brinuti kao o svom vlastitom Tijelu.
Evo potpunog Krista, Glave i Tijela oblikovana od mnogih ... Bilo da govori Glava, bilo da govore udovi, to je Krist koji govori. On govori kao Glava (ex persona capitis) ili kao Tijelo (ex persona corporis). Prema onome što je napisano: "Dvoje njih bit će jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu" (Ef 5,31-32). A sam Gospodin u Evanđelju: "Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo" (Mt 19,6). Kao što ste vidjeli, postoje dvije različite osobe, pa ipak one u ženidbenom zagrljaju čine samo jednu. (...) Kao Glava on se zove "Zaručnik", kao Tijelo on se zove "Zaručnica“.

Crkva - Hram Duha Svetoga

797 "Ono što je našim udovima duh, tj. naša duša, to je Duh Sveti Kristovim udovima, Kristovu Tijelu, tj. Crkvi".[224] "Duhu Kristovu, kao skrivenom počelu, treba pripisati da su svi dijelovi Tijela povezani, kako među sobom tako i s vrhovnom Glavom, jer on čitav prebiva u Glavi, čitav u Tijelu, čitav u svakome od njegovih udova". Duh Sveti čini od Crkve "hram Boga živoga" (2 Kor 6,16). [226]
Samoj je Crkvi, zapravo, bio povjeren Dar Božji (...). U nju je pohranjeno zajedništvo s Kristom, tj. Duh Sveti, zalog nepokvarljivosti, potvrda naše vjere i ljestve za uspon k Bogu (...). Jer tamo gdje je Crkva, tamo je i Duh Božji; i tamo gdje je Duh Božji, tamo je Crkva i svaka milost.
798 Duh Sveti je "Počelo svakog životnog i uistinu spasonosnog djelovanja u svakom od različitih dijelova Tijela". On na različite načine izgrađuje cijelo Tijelo u ljubavi: po Riječi Božjoj "koja je kadra izgraditi" (Dj 20,32), po krštenju kojim oblikuje Kristovo Tijelo; po sakramentima koji daju rast i lijek Kristovim udovima; po "milosti datoj apostolima, a koja zauzima prvo mjesto među njegovim darovima"; po krepostima koje čine da se djeluje u skladu s dobrim, i po mnogobrojnim posebnim milostima (zvanima "karizme") po kojima on "vjernike čini sposobnima i spremnima da prime razne poslove i službe korisne za obnovu i daljnju izgradnju Crkve".

KARIZME
799 Bile izvanredne ili jednostavne i smjerne, karizme su milosti Duha Svetoga koje, izravno ili neizravno, koriste Crkvi, a imaju za svrhu izgradnju Crkve, dobro ljudi i potrebe svijeta.
800 Karizme mora sa zahvalnošću prihvatiti i onaj tko ih prima i svi članovi Crkve. One su, doista, divno bogatstvo milosti za apostolsku životnost i za svetost cijeloga Kristova Tijela, uz uvjet dakako da se radi o darovima koji zaista dolaze od Duha Svetoga i da se upotrebljavaju u skladu s istinskim poticajima toga istog Duha, tj. u skladu s ljubavlju koja je pravo mjerilo karizmi.
801 U tom smislu je uvijek potrebna provjera karizmi. Nijedna karizma ne oslobađa od navezanosti i podložnosti crkvenim pastirima. "Na njih napose spada da ne gase Duha, nego da sve ispituju i zadrže ono što je dobro", tako da sve karizme, svojom raznolikošću i upotpunjavanjem, surađuju u općem dobru (1 Kor 12,7).

Ukratko
802 Krist Isus "sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani" (Tit 2,14).
803 "Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni" (1 Pt 2,9).
804 U Božji se narod ulazi po vjeri i krštenju. "Svi su ljudi pozvani u novi Božji Narod",[236] da bi u Kristu "ljudi sazdali jednu obitelj i jedan Božji narod".
805 Crkva je Tijelo Kristovo. Po Duhu i njegovu djelovanju u sakramentima, nadasve u Euharistiji, Krist umrli i uskrsli ustanovljuje zajednicu vjernika kao svoje Tijelo.
806 U jedinstvu toga Tijela postoji raznolikost udova i služba. Svi su udovi povezani jedni s drugima, a napose s onima koji trpe, koji su siromašni i progonjeni.
807 Crkva je Tijelo kome je Krist Glava: ona živi od Njega, u Njemu i za Nj; On živi s njome i u njoj.
808 Crkva je Kristova Zaručnica: On ju je ljubio i sebe predao za nju. On ju je očistio svojom krvi. On ju je učinio plodnom Majkom svih Božjih sinova.
809 Crkva je Hram Duha Svetoga. Duh je kao duša Otajstvenog tijela, počelo njezina života, jedinstva u različitosti i bogatstva njenih darova i karizmi.
810 "Tako se opća Crkva predstavlja kao 'Narod koji svoje jedinstvo vuče iz jedinstva Oca i Sina i Duha Svetoga'."


Jedno od velikih zadaća svakog kršćanina izraženo je u riječima Sentire cum Ecclesia – Osjećati sa Crkvom. Budući da smo po svim ovim stavcima Vjerovanja naučili da je Crkva živo tijelo Kristovo, taj živi organizam kojemu sam i ja stanica, osjeća, pati raduje se, raste ali može se i raspadati i trunuti – koliko i sam sprema osjećati s Crkvom?
Ant. 1. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama - *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.                       

Amen.

Ant. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.

 

Da biste komentirali, prijavite se.