laudato.hr - dobra informacija mijenja sve!

Laudato.hr je portal koji pokriva aktualnosti s naglaskom na pozitivne vijesti, kako iz života Crkve tako i svijeta, ali i iz područja kulture, glazbe, sporta i gastronomije s naglaskom na domaću riječ. Dio je Grupe Laudato koja je osnivač istoimene galerije, web portala i obiteljske televizije, a izrasla je iz udruge 'Ime dobrote'. Laudato kroz sva tri kanala okuplja publiku koja priželjkuje bolji svijet. Tako svakodnevno nudi široku lepezu informacija s posebnim naglaskom na obitelj. Uz vijesti i prijenose uživo iz Vatikana, jedini u Hrvatskoj donosi vijesti iz Svete Zemlje. Popularne rubrike poput internetske propovijedi, Misli dana ili Kalendara izrasle su u televizijske emisije koje se rado prate i na malim ekranima. Laudato je kao nakladnik zaslužan i za afirmaciju duhovne glazbe koja je putem portala i Laudato TV-a doprijela do šireg auditorija i sada već tradicionalnog koncerta '(Pro)gledaj srcem' čije je posljednje izdanje posjetilo šest tisuća ljudi.

Laudato.hr i Laudato TV posluju gotovo u potpunosti od donacija dobrih ljudi i zahvaljujemo ukoliko se pridružite toj sretnoj obitelji.

Svoje priloge možete uplatiti na našu udrugu „Ime dobrote“, Zagreb, Laginjina 7a

na račun za portal:
IBAN HR2423400091510616590
(uplata: "ZA PORTAL LAUDATO.HR")
za uplate iz inozemstva SWIFT: PBZGHR2X


na račun za Laudato televiziju:
IBAN HR0223400091510603018
(uplata: "ZA LAUDATO TV")
za uplate iz inozemstva SWIFT: PBZGHR2X

Želite li biti dio poleta portala Laudato.hr kao suradnik, podupiratelj, oglašivač ili želite podijeliti svoj prijedlog i kritiku kako da budemo još bolji molimo vas da nam se javite na laudato@laudato.hr.